Jakitec Ky

Kuntotutkimus

Teemme kuntotutkimukset käyttäen apuna laadukasta ja kattavaa kalustoa. Hyvin tehty kuntotutkimus on perusedellys esim. altistumisen arvioinnissa sekä korjaussuunnittelun lähtötietona.

Rakennuksen sisäilman olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tilassa oleskeleville terveyshaittaa. Jos melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa esiintyy siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, on toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi ryhdyttävä viipymättä.

 

Ympäristön ministeriön Ympäristöopas - Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus:

Teemme seuraavia kuntotutkimuksia

 • Kosteustekniset kuntotutkimukset
 • Rakennetekniset kuntotutkimukset
 • Ilmanvaihtojärjestelmien kunto- ja puhtaustutkimukset
 • Rakenteiden vuototutkimukset merkkiainekokeella
 • Painesuhdemittaukset (myös tallentavina pitkäaikaismittauksina)
 • Kuntoarviot
 • Kosteusvauriokartoitukset
 • Rakenteiden mikrobiologiset epäpuhtaudet
 • Rakenteiden pintaemissiot (FLEC)
 • Materiaalien haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
 • Materiaalien formaldehydi ja muut aldehydit
 • Materiaalien ammoniakki
 • Märkätilojen kuntoarviot
 • Raportit suomeksi ja englanniksi
jari_jarvelainen_jakitec
Jari Järveläinen
040 801 0814

Yrittäjä
Rakennusterveysasiantuntija
Kattojen kuntotutkija
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Märkätilatöiden valvoja
Rakennusten lämpökuvaaja
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

Lainsäädäntö

Rakennusten sekä asuin- ja työtilojen terveydellisistä oloista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL), terveydensuojelulaissa (763/1994, TsL) ja työturvallisuuslaissa (738/2002) sekä lakien nojalla annetuissa asetuksissa ja määräyksissä ja näitä selventävissä ohjeissa.

Rakennusten yleisestä terveellisyydestä, turvallisuudesta ja käyttökelpoisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 12 §:ssä (Rakentamisen ohjauksen tavoitteet), 117 §:ssä (Rakentamiselle asetettavat vaatimukset), 117 a–g §:ssä (Olennaiset tekniset vaatimukset), 125 §:ssä (Rakennuslupa), 131 §:ssä (Rakennuslupahakemus) ja 166 §:ssä (Rakennuksen kunnossapito).

MRL 166 §:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.